Súkromná hudobná škôlka ZVONČEK so zameraním
na hudobný a jazykový rozvoj Vášho dieťaťa.

Našu starostlivosť a pozornosť venujeme deťom
od 1,5 roka do 6 rokov.

Výchovný proces zameriavame na všestranný rozvoj dieťaťa. Hlavnou zložkou vzdelávacieho procesu je hudobná výchova, ktorá je integrovaná v každodennom programe.

Každé dieťa má svoje vlohy a talent. Cieľom je objaviť akým smerom tieto smerujú a pripraviť dieťa na ďalší rozvoj talentu. Dôraz kladieme na všestranný rozvoj dieťaťa s cieľom pripraviť ho pre základnú školu.

Kvalitnejšia starostlivosť o Vašich najmilších

 • Rozvíjanie vedomostí, zručností, spočenské návyky. Vedieme dieťa k samostatnosti pri jedení, obliekaní sa a ďalších samoobslužných činnostiach.
 • Pri malých deťoch pomáhame rodičom s odvykaním si od plienok.
 • Celý výchovnovzdelávací proces pripravujú a realizujú skúsení a kvalifikovaní pedagógovia.
 • V škôlke je maximálne 16 detí. V čase hier a odpočinku sú deti pod neustálym pedagogickým dozorom
 • Snažíme sa deti viesť k vájomnému nadväzovaniu vzťahov, vytváraniu kamarádstiev, vzájomnej tolerancii. Chceme aby sa menšie deti nebáli väčších a väčšie deti, aby brali menšie za rovnocenných partnerov.
 • Deti vedieme k zdravému životnému štýlu a to najmä rozvojom hygienických návykov, zdravým spánkom, pravidelným pitným režimom, vyváženou stravou, aktívnym pohybom a športom.
 • Intenzívne spolupracujeme s rodičmi, ktorých každodenne informujeme o novinkách, úspechoch, pokrokoch dieťaťa a o tom čo v škôlke zažilo. Pomocou podntov od rodičov dotvárame služby a prostredie škôlky.

Náš dvor

Referencie

 • Ďakujeme aj my za profesionálny a najmä ľudsky prístup k nášmu Filipkovi, pozdravujeme vsetky pani ucitelky, navstevovanie vašej škôlky mu veľmi napomohlo k celkovej samostatnosti a myslím si, že ešte po dlhy čas bude spomínať na zážitky a prvé "kamaratstva" spojene so "Skolkazvoncek".

  Janka, 28

 • Moja Peťka sa do škôlky vôbec netešila. Odkedy ale chodí sem, chce ísť niekedy ešte aj cez víkend.

  Veronika, 35

Partneri

Vnútorné vybavenie škôlke je od firmy: